Tin tức & sự kiện

22/08/2022

SKH: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập doanh nghiệp trực thuộc (Công ty TNHH MTV Chế biến Đặc sản Yến sào)

30/07/2022

SKH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/07/2022

SKH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

28/07/2022

SKH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

SKH: Thay đổi nhân sự

12/07/2022

SKH: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2022

15/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,455 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SKH của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 14,55%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.455 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

06/06/2022

SKH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

02/06/2022

SKH trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ gần 15%

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo 16/06 là ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (UPCoM: SKH) nhằm chi trả cổ tức năm 2021.

30/05/2022

SKH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

30/05/2022

SKH: Nghị Quyết của HĐQT về bầu, bổ nhiệm lại vị trí nhân sự Chủ tịch HĐQT, Ban TGĐ và Trưởng BKS

30/05/2022

SKH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

SKH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/04/2022

SKH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

29/04/2022

SKH: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

26/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SKH của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp
          - Nội dung họp: Chi tiết được nêu trong thư mời họp

19/04/2022

SKH: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

SKH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

31/03/2022

SKH: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước

31/03/2022

SKH: Báo cáo tài chính năm 2021