Tin tức & sự kiện

10/01/2023

SNC: Nghị Quyết HĐQT ký Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Giữa SEANAMICO Và CAMIMEX

10/01/2023

SNC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/12/2022

SNC: Quy chế công bố thông tin

13/09/2022

SNC: Thông báo về việc nhận cổ tức tiền mặt năm 2021

07/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SNC của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn - Khu vực 1, Khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

30/08/2022

SNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/08/2022

SNC: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

22/08/2022

SNC: Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

12/08/2022

SNC: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

11/08/2022

SNC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức

22/07/2022

SNC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/04/2022

SNC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/03/2022

SNC: Báo cáo thường niên 2021

16/03/2022

SNC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/03/2022

SNC: Thay đổi nhân sự

10/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SNC của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 08/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở chính Công ty – Khu vực 1 khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
          - Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

08/03/2022

SNC: Ngô Minh Hiển - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

03/03/2022

SNC: Báo cáo tài chính năm 2021

01/03/2022

SNC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/02/2022

SNC: Nghị quyết Hội đồng quản trị