Tin tức & sự kiện

03/01/2023

SPB: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

29/12/2022

SPB: Quyết điịnh số 254/QĐ-HQTTH

02/11/2022

SPB: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giải thể chi nhánh

02/11/2022

SPB: Nghị quyết HĐQT về tình hình SXKD 9 tháng năm 2022

02/11/2022

SPB: Nghị quyết Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022

02/11/2022

SPB: Nghị quyết HĐQT về việc giải thể chi nhánh

26/07/2022

SPB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

SPB: Nghị quyết Hội đồng quản trị về Tình hình SXKD 06 tháng đầu năm 2022

20/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPB của CTCP Sợi Phú Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Sợi Phú Bài – Khu công nghiệp Phú Bài – phường Phú Bài – thị xã Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

15/06/2022

SPB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/06/2022

SPB: Quyết đinh số 918/QĐ-CTTTH

27/04/2022

SPB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

SPB: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

SPB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

SPB: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPB của CTCP Sợi Phú Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến vào khoảng cuối tháng 04/2022, cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Một số vấn đề khác có liên quan.

16/03/2022

SPB: Nguyễn Tường Huy - Người phụ trách quản trị công ty - đã bán 60,000 CP

11/03/2022

SPB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

SPB: Nguyễn Tường Huy - Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 60,000 CP

04/03/2022

SPB: Nghị quyết Hội đồng quản trị