Tin tức & sự kiện

08/09/2022

SPM: Thông báo thay đổi nhân sự - Quyền Tổng Giám đốc Công ty

08/09/2022

SPM: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về việc thay đổi TGĐ

28/07/2022

SPM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

19/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần SPM như sau:

04/07/2022

SPM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/06/2022

SPM: Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức đợt 1 năm 2021

29/06/2022

SPM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

03/06/2022

SPM: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần SPM như sau:

10/05/2022

SPM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/05/2022

SPM: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

21/04/2022

SPM: Giải trình chênh lệch KQKD quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

31/03/2022

SPM: Báo cáo thường niên năm 2021

24/01/2022

SPM: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

SPM: Giải trình chênh lệch KQKD quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước

20/01/2022

SPM: BCTC quý 4 năm 2021

21/10/2021

SPM: Giải trình chênh lệch KQKD quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước

21/10/2021

SPM: BCTC quý 3 năm 2021

30/09/2021

SPM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Ngọc Quế Chi

06/09/2021

SPM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Ngọc Quế Chi