Tin tức & sự kiện

18/01/2023

SPM: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

07/12/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần SPM (mã CK: SPM) như sau:

18/11/2022

SPM: Thông báo ngày ĐKCC để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

17/11/2022

SPM: Thông báo ngày ĐKCC để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021

16/11/2022

SPM: Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2021

20/10/2022

SPM: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2022 so với quý 3/2021

20/10/2022

SPM: BCTC quý 3 năm 2022

08/09/2022

SPM: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Quyền đảm nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty từ 15/09/2022

08/09/2022

SPM: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về việc thay đổi TGĐ

16/08/2022

SPM: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

SPM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

SPM: BCTC quý 2 năm 2022

19/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần SPM như sau:

04/07/2022

SPM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/06/2022

SPM: Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức đợt 1 năm 2021

29/06/2022

SPM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

03/06/2022

SPM: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần SPM như sau:

09/05/2022

SPM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/05/2022

SPM: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022