Tin tức & sự kiện

15/09/2022

SPV: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021

05/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPV của CTCP Thủy Đặc Sản như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, địa chỉ thanh toán: nhà máy CTCP Thủy Đặc Sản – B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. HCM – Phòng Kế toán – Tài Chính. Thời gian chi trả cổ tức: từ 07h30 đến 16h30 vào các ngày trong tuần (thứ hai đến thứ sáu), bắt đầu việc chi trả từ ngày 06/10/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

22/08/2022

SPV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/08/2022

SPV: Quyết định của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

11/08/2022

SPV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

27/07/2022

SPV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

SPV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/07/2022

SPV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/07/2022

SPV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/07/2022

SPV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/07/2022

SPV: NQ Hội đồng quản trị

26/05/2022

SPV: Thay đổi nhân sự

26/05/2022

SPV: Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

25/05/2022

SPV: Các Nghị quyết HĐQT về hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

22/04/2022

SPV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Dịch vụ văn hóa Việt

15/04/2022

SPV: Thông báo về việc đính chính thông tin

13/04/2022

SPV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

SPV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

SPV: Báo cáo thường niên 2021

16/03/2022

SPV: Báo cáo tài chính năm 2021