Tin tức & sự kiện

18/01/2023

SPV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

23/12/2022

SPV tạm dừng chào bán 5.4 triệu cp cho cổ đông

HĐQT CTCP Thủy Đặc sản (Seaspimex, UPCoM: SPV) đã thông qua nghị quyết tạm dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

22/12/2022

SPV: Tạm dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

16/11/2022

SPV: Thông báo về ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

26/10/2022

SPV: Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu và phương hướng thực hiện 3 tháng cuối năm 2022

26/10/2022

SPV: Nghị quyết HĐQT về Kết quả SXKD 9 tháng đầu, Phương hướng thực hiện 3 tháng cuối năm 2022

24/10/2022

SPV: Nghị quyết Hội đồng quản trị về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

24/10/2022

SPV: Nghị quyết HĐQT về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

15/09/2022

SPV: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021

05/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPV của CTCP Thủy Đặc Sản như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, địa chỉ thanh toán: nhà máy CTCP Thủy Đặc Sản – B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. HCM – Phòng Kế toán – Tài Chính. Thời gian chi trả cổ tức: từ 07h30 đến 16h30 vào các ngày trong tuần (thứ hai đến thứ sáu), bắt đầu việc chi trả từ ngày 06/10/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

22/08/2022

SPV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/08/2022

SPV: Quyết định của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

11/08/2022

SPV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

27/07/2022

SPV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

SPV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/07/2022

SPV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/07/2022

SPV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/07/2022

SPV: NQ Hội đồng quản trị

18/07/2022

SPV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/05/2022

SPV: Nghị Quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ nhiệm nhân sự