Tin tức & sự kiện

12/10/2023

SPV: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

29/08/2023

SPV: Thay đổi nhân sự

01/08/2023

SPV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

SPV: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Kim Hậu kiêm thêm chức danh Giám Đốc chi nhánh thay thế cho Ông Nguyễn Văn Sung từ 01/08/2023

24/07/2023

SPV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/07/2023

SPV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2023

SPV: Thay đổi nhân sự

21/04/2023

BCTC 2022 SPV - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 11 tỷ đồng.

11/04/2023

SPV: Thay đổi nhân sự

11/04/2023

SPV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/03/2023

SPV: Báo cáo thường niên 2022

21/03/2023

SPV: Báo cáo tài chính năm 2022

17/03/2023

SPV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2023

SPV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/03/2023

SPV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/03/2023

SPV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPV của CTCP Thủy Đặc Sản như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau.
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
+ Bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

17/02/2023

SPV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/02/2023

SPV: Thay đổi nhân sự

13/02/2023

SPV: Thay đổi nhân sự