Tin tức & sự kiện

16/08/2022

SQC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/07/2022

SQC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

Một tổ chức không còn là cổ đông lớn tại SQC

CTCP Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc thông báo đã bán 3.5 triệu cp SQC của CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (UPCoM: SQC) vào ngày 22/06/2022.

28/06/2022

SQC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

28/06/2022

SQC: CTCP Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc không còn là cổ đông lớn

06/04/2022

SQC: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

SQC: Báo cáo tài chính năm 2021

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SQC của CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: HĐQT của CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả HĐKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Các vấn đề khác

07/03/2022

SQC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/02/2022

SQC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

22/01/2022

SQC: Báo cáo tài chính quý 4/2021

21/10/2021

SQC: Báo cáo tài chính quý 3/2021

20/08/2021

SQC: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét

18/08/2021

SQC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

12/08/2021

SQC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

20/07/2021

SQC: Báo cáo tài chính quý 2/2021

23/04/2021

SQC: Báo cáo tài chính quý 1/2021

19/04/2021

SQC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

14/04/2021

SQC: Báo cáo thường niên 2020

01/04/2021

SQC: Báo cáo tài chính năm 2020