Tin tức & sự kiện

29/07/2022

SRB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

16/06/2022

SRB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/05/2022

SRB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SRB của CTCP Tập đoàn Sara như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 14/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Sara, địa chỉ: Km số 02, đường Lenin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo của ban kiểm soát.

22/04/2022

SRB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

SRB: Báo cáo thường niên 2021

15/04/2022

SRB: Bổ nhiệm Ông Đoàn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

05/04/2022

SRB: Báo cáo tài chính năm 2021

15/03/2022

SRB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

20/01/2022

SRB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

25/11/2021

SRB: Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tổ chức lần thứ hai không thành công

25/11/2021

SRB: Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tổ chức lần thứ nhất không thành công

23/11/2021

SRB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

05/10/2021

SRB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

30/06/2021

SRB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

14/05/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SRB của CTCP Tập đoàn Sara như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 22/06/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Sara, địa chỉ: Km số 02, đường Lenin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
+ Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2020;
+ Báo cáo của ban kiểm soát.

05/05/2021

SRB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

22/04/2021

SRB: Báo cáo thường niên 2020

08/04/2021

SRB: Báo cáo tài chính năm 2020

12/03/2021

SRB: Báo cáo quản trị công ty năm 2020