Tin tức & sự kiện

01/08/2023

SRB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/06/2023

SRB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

31/05/2023

SRB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 SRB - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

18/04/2023

SRB: Báo cáo thường niên 2022

18/04/2023

SRB: Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục diện cảnh báo

13/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SRB của CTCP Tập đoàn Sara như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
+ Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của ban kiểm soát.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Sara, địa chỉ: Km số 02, đường Lenin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
          - Thời gian họp: 19/06/2023

12/04/2023

SRB: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

05/04/2023

SRB: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu SRB trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/04/2023

SRB: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

05/04/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

31/03/2023

SRB: Báo cáo tài chính năm 2022

23/03/2023

Trái chủ Credit Suisse mất trắng 17 tỷ USD: Các điều kiện để xóa nợ đã được đáp ứng

22/03/2023

Trái phiếu AT1 là gì và vì sao 17 tỷ USD trái phiếu Credit Suisse bị xóa sổ?

01/03/2023

SRB: Hợp đồng kiểm toán năm 2023

16/01/2023

SRB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/07/2022

SRB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

16/06/2022

SRB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/05/2022

SRB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SRB của CTCP Tập đoàn Sara như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 14/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Sara, địa chỉ: Km số 02, đường Lenin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo của ban kiểm soát.