Tin tức & sự kiện

03/01/2023

STS: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

03/08/2022

STS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

STS: CBTT BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (LẦN THỨ 2).

04/07/2022

STS: Công bố thông tin biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần thứ 2)

13/06/2022

STS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/06/2022

STS: Biên bản kết quả cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

09/06/2022

STS: Công Văn gửi đến uỷ ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán

07/06/2022

STS: Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 lần 2

07/06/2022

STS: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 lần 2

03/06/2022

STS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/05/2022

STS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STS của CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

27/04/2022

STS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

STS: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền

22/04/2022

STS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2022

STS: Báo cáo thường niên 2021

15/04/2022

STS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/04/2022

STS: Báo cáo tài chính năm 2021

06/04/2022

STS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STS của CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.