Tin tức & sự kiện

17/10/2022

SVH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

15/08/2022

SVH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

SVH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

SVH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/06/2022

SVH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/04/2022

SVH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

SVH: Báo cáo thường niên 2021

18/04/2022

SVH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

07/04/2022

SVH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SVH của CTCP Thủy điện Sông Vàng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website www.songvang.info.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website www.songvang.info.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đến từng cổ đông và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được đăng trên website www.songvang.info.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật

28/03/2022

SVH: Quyết định Hội đồng quản trị phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán công trình Nhà máy thủy điện An Điềm II mở rộng

23/03/2022

SVH: Quyết định của Hội đồng quản trị phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình nhà máy thủy điện An Điềm II mở rộng

18/03/2022

SVH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/03/2022

SVH: Báo cáo tài chính năm 2021

10/03/2022

SVH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

15/02/2022

SVH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

SVH: Báo cáo tài chính quý 4/2021

13/10/2021

SVH: Báo cáo tài chính quý 3/2021

13/08/2021

SVH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

27/07/2021

SVH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021