Tin tức & sự kiện

05/09/2022

TBD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

30/08/2022

TBD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

TBD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

27/07/2022

TBD: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

27/07/2022

TBD: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022 của công ty mẹ

28/06/2022

TBD: Điều lệ Tổng công ty (sửa đổi ngày 14/06/2022)

28/06/2022

TBD: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

17/06/2022

TBD: Thay đổi nhân sự

17/06/2022

TBD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/06/2022

TBD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/05/2022

TBD: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/04/2022

TBD: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (Riêng và Hợp nhất)

21/04/2022

TBD: Báo cáo thường niên 2021

21/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBD của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 24/05/2022 (thứ ba)
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần: Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
+ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

06/04/2022

TBD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/01/2022

TBD: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (Riêng và Hợp nhất)

29/01/2022

TBD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/01/2022

TBD: Thay đổi nhân sự

31/12/2021

TBD: Thay đổi nhân sự

30/11/2021

Công ty con của GEX dừng mua cổ phiếu TBD

CTCP Thiết bị Điện (Thibidi, HOSE: THI) thông báo dừng chào mua cổ phiếu TCT Thiết bị điện Đông Anh (TBD) để thực hiện trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông tỷ lệ 10%.