Tin tức & sự kiện

30/01/2023

TBX: Báo cáo tài chính quý 4/2022

27/01/2023

TBX: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

BCTC 4/2022 TBX - Một năm tăng trưởng đột phá.

25/10/2022

TBX: Báo cáo tài chính quý 3/2022

17/08/2022

TBX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

TBX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

TBX: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/05/2022

TBX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

TBX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

TBX: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/04/2022

TBX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

TBX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBX của CTCP Xi măng Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường công ty cổ phần Xi măng Thái Bình – Số 01 – Quách Đình Bảo – phường Tiền Phong – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng sản xuất năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Nội dung khác có liên quan.

22/03/2022

TBX: Báo cáo thường niên 2021

18/03/2022

TBX: Báo cáo tài chính năm 2021

18/03/2022

TBX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

TBX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia đại hội đồng cổ đông năm 2022

08/03/2022

TBX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ năm 2022

07/02/2022

TBX: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

25/01/2022

TBX: Báo cáo tài chính quý 4/2021