Tin tức & sự kiện

01/02/2023

TCJ: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

17/08/2022

TCJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

11/08/2022

TCJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/08/2022

TCJ: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/08/2022

TCJ: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Hiền

02/08/2022

TCJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/07/2022

TCJ: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

14/07/2022

TCJ: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2021

13/07/2022

TCJ: Báo cáo thường niên 2021

07/07/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCJ của CTCP Tô Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tháng 7 năm 2022, TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.

20/06/2022

TCJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

TCJ: Báo cáo tài chính năm 2021

11/02/2022

TCJ: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

08/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCJ của CTCP Tô Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến Tháng 3 năm 2022, TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định, sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội

26/01/2022

TCJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/01/2022

TCJ: Nghị quyết của HĐQT về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng

06/01/2022

TCJ: Thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

30/12/2021

TCJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

24/12/2021

TCJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/12/2021

TCJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị