Tin tức & sự kiện

06/12/2022

Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDB của CTCP Thủy điện Định Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình, Lô 28-30 Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.đợt 3 năm 2022

03/11/2022

TDB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/10/2022

TDB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2022

25/10/2022

TDB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/09/2022

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDB của CTCP Thủy điện Định Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình, lô 28-30 Điện Biên Phủ, Quy Nhơn, Bình Định từ ngày 05/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

01/09/2022

TDB chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%

CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) thông báo 15/09 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/09.

31/08/2022

TDB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/08/2022

TDB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

25/08/2022

TDB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt

19/08/2022

TDB: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt II năm 2022

19/08/2022

TDB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/07/2022

TDB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/05/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDB của CTCP Thủy điện Định Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình, lô 28-30 Điện Biên Phủ, Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

17/05/2022

TDB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/05/2022

TDB sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) sắp tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt.

06/05/2022

TDB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

TDB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2022

TDB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDB của CTCP Thủy điện Định Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Hải Âu số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: + Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Tiền lương chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
+ Và các nội dung khác;

09/03/2022

TDB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022