Tin tức & sự kiện

20/09/2022

TET: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/09/2022

TET: Thay đổi người công bố thông tin

06/09/2022

TET: Thay đổi nhân sự

17/08/2022

TET: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

TET: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

TET: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/06/2022

TET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/05/2022

TET: Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền

09/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TET của CTCP Vải sợi may mặc miền Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24 tháng 05 năm 2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

29/04/2022

TET: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/04/2022

TET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

TET: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2021

26/04/2022

TET: Thông báo về NĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2021

20/04/2022

Doanh nghiệp dệt may đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2022

Với kết quả tích cực trong năm 2021, nhóm doanh nghiệp dệt may tiếp tục đặt kỳ vọng tươi sáng với kế hoạch lợi nhuận 2022 đa phần đều tăng.

19/04/2022

TET: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/04/2022

TET: Báo cáo tài chính quý 1/2022

28/03/2022

TET: Báo cáo thường niên 2021

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TET của CTCP Vải sợi may mặc miền Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty thông báo sau tại thư mời cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Hà Nội (Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể theo thư mời và trên website: www.textaco.vn)
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021;
+ Các tờ trình: thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

19/03/2022

TET: Giải trình chênh lệch BCTC kiểm toán năm 2021 so với BCTC kiểm toán năm 2020

19/03/2022

TET: Báo cáo tài chính năm 2021