Tin tức & sự kiện

09/09/2022

TH1: Giải trình và phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

07/09/2022

Tăng trích lập dự phòng, TH1 chuyển từ lãi thành lỗ 130 tỷ đồng sau soát xét

Tại BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2022 vừa công bố, CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 Việt Nam (UPCoM: TH1) lỗ ròng 130 tỷ đồng, thay vì lãi ròng hơn 22 tỷ đồng trong BCTC tự lập.

06/09/2022

TH1: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

06/09/2022

TH1: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát xét

05/09/2022

TH1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

05/09/2022

TH1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

TH1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

TH1: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

05/05/2022

TH1: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

TH1: Giải trình và phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

22/04/2022

TH1: Thay đổi nhân sự

19/04/2022

TH1: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

TH1: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

31/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TH1 của CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 8h30 ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam – 46 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
          - Nội dung họp: - Công ty sẽ gửi nội dung họp theo thư mời họp cho cổ đông. Nội dung họp gồm:
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về mức thưởng năm 2021 và quy chế thưởng đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2022;
+ Tờ trình thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao năm 2022;
+ Tờ trình phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính;
          - Nội dung họp: + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ năm 2022 (nếu có)
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

23/03/2022

TH1: Thay đổi nhân sự

23/03/2022

TH1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/03/2022

TH1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/02/2022

TH1: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ)

29/01/2022

TH1: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

28/01/2022

TH1: Báo cáo tài chính Quý 4/2021 (Hợp nhất)