Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 THN - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 34,89% so với cùng kỳ, lãi 11,37 tỷ đồng.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 THN - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 8,48% so với cùng kỳ, lãi 14,24 tỷ đồng.

09/08/2023

THN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

21/07/2023

THN: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 THN - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 3,14% so với cùng kỳ, lãi 14,31 tỷ đồng.

18/07/2023

THN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

18/07/2023

Doanh nghiệp cấp nước nhộn nhịp chia cổ tức tiền mặt, cao nhất lên tới 36%

22/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 906 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 906 đồng/CP

16/06/2023

THN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/06/2023

THN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

29/05/2023

THN: Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023

25/05/2023

THN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/05/2023

THN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/05/2023

BCTC 1/2023 THN - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 7,65 tỷ đồng tăng 4,87% so với cùng kỳ.

22/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THN của CTCP Cấp nước Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/05/2023

20/04/2023

THN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/04/2023

THN: Báo cáo thường niên 2022

13/04/2023

THN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

02/03/2023

BCTC 2022 THN - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 43 tỷ đồng, tăng 4,59% so với cùng kỳ.

01/03/2023

THN: Báo cáo tài chính năm 2022