Tin tức & sự kiện

08/08/2022

THN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

14/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 866 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THN của CTCP Cấp nước Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8,66%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 866 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 05/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa – số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa bắt đầu từ ngày 05/08/2022 (cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/07/2022

THN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

THN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/07/2022

THN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

28/06/2022

THN: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022

02/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THN của CTCP Cấp nước Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

13/05/2022

THN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/05/2022

THN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/04/2022

THN: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

THN: Báo cáo thường niên 2021

09/03/2022

THN: Báo cáo tài chính năm 2021

22/01/2022

THN: Báo cáo tài chính quý 4/2021

18/01/2022

THN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/10/2021

THN: Báo cáo tài chính quý 3/2021

11/08/2021

THN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

20/07/2021

THN: Báo cáo tài chính quý 2/2021

14/07/2021

THN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

24/06/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 845 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THN của CTCP Cấp nước Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 8,45%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 845 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/07/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa – số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa bắt đầu từ ngày 15/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/06/2021

THN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt