Tin tức & sự kiện

30/01/2023

Trợ lực mạnh mẽ cho doanh nghiệp

Ông PHẠM HUY BÌNH, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group): Tiếp tục miễn giảm một số sắc thuế Hoạt động du lịch của các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, đang trên đà phục hồi rất tích cực. 5 giải pháp cho ngành nông nghiệp Ông Đặng Dương Minh Hoàng - Giám đốc HTX Nông nghiệp dịch vụ số Bình Phước, Chủ nhiệm "Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc" - kiến nghị 5 giải pháp cho một trong những lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế là nông nghiệp. Thứ năm, đẩy mạnh xúc tiến và chuyển giao khoa học công nghệ, qua đó tận dụng được tiềm năng của các vùng sản xuất trọng điểm.

18/01/2023

THU: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/10/2022

THU: Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

19/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 250 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THU của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/9/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 15/09/2022. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/08/2022

THU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/08/2022

THU: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

21/07/2022

THU: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/05/2022

THU: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

THU: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THU của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 8 giờ 00 phút ngày 20/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa – số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022; báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; thông qua báo cáo tài chính năm 2021; thông qua mức chia cổ tức, thời gian chia cổ tức năm 2021, dự kiến năm 2022; thông qua việc trích lập các quỹ năm 2021 và phương án trích lập quỹ năm 2022 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

15/04/2022

THU: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

THU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

THU: Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

29/03/2022

THU: Thay đổi nhân sự

29/03/2022

THU: Nghị quyết Hội đồng quản trị gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

29/03/2022

THU: Nghị quyết Hội đồng quản trị gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

28/03/2022

THU: Giải trình về ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

THU: Báo cáo tài chính năm 2021

08/03/2022

THU: Thay đổi nhân sự

08/03/2022

THU: Thay đổi nhân sự