Tin tức & sự kiện

31/01/2023

TLT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/08/2022

TLT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

TLT: Ký hợp đồng kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2022

30/07/2022

TLT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

07/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TLT của CTCP Viglacera Thăng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty trụ sở chính Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long, địa chỉ: phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 08/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

30/06/2022

TLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/06/2022

TLT: Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021

13/04/2022

TLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2022

30/03/2022

TLT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/03/2022

TLT: Báo cáo thường niên 2021

08/03/2022

TLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TLT của CTCP Viglacera Thăng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 21/03/2022 đến 08/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long
          - Nội dung họp: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

01/03/2022

TLT: Báo cáo tài chính năm 2021

21/02/2022

TLT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/02/2022

TLT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

24/01/2022

TLT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

24/12/2021

TLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/08/2021

TLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2021

TLT: Đoàn Hải Mậu - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 0 CP

03/08/2021

TLT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021