Tin tức & sự kiện

29/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TLT của CTCP Viglacera Thăng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 11/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở chính Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long, địa chỉ: phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 11/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân, sổ cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

28/07/2023

TLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/07/2023

TLT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

TLT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

19/07/2023

TLT: Thay đổi nhân sự

27/06/2023

TLT: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính bán niên 2023 và năm 2023

30/03/2023

TLT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/03/2023

TLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/03/2023

TLT: Báo cáo thường niên 2022

24/02/2023

BCTC 2022 TLT - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 1,83% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

20/02/2023

TLT: Báo cáo tài chính năm 2022

17/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TLT của CTCP Viglacera Thăng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Phường Phúc Thắng – thành phố Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc
          - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 21/03/2023 đến 10/04/2023

15/02/2023

TLT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/02/2023

TLT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

31/01/2023

TLT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/08/2022

TLT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

TLT: Ký hợp đồng kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2022

30/07/2022

TLT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/06/2022

TLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TLT của CTCP Viglacera Thăng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty trụ sở chính Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long, địa chỉ: phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 08/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;