Tin tức & sự kiện

19/01/2023

TMG: Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

31/10/2022

TMG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

26/10/2022

TMG: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

11/10/2022

TMG: Thành lập Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn

22/09/2022

TMG: Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022

21/09/2022

TMG: Điều lệ tổ chức và hoạt động

15/09/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMG của CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty.
Địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

09/09/2022

TMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/08/2022

TMG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

31/08/2022

TMG chốt tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền tỷ lệ 25%

Ngày 16/09, CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (UPCoM: TMG) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/09.

31/08/2022

TMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022

15/08/2022

TMG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

15/08/2022

TMG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

TMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/08/2022

TMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/08/2022

TMG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

TMG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

TMG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

27/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMG của CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức cuối tháng 08/2022 (Công ty sẽ có thông báo trong thư mời dự Đại hội đồng cổ đông bất thường)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico. Địa chỉ: Tổ 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên.
          - Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

22/07/2022

TMG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022