Tin tức & sự kiện

11/01/2023

TMW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/12/2022

TMW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/12/2022

TMW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/11/2022

TMW: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

02/11/2022

TMW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/07/2022

TMW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/06/2022

TMW: Công văn của Trung tâm Lưu ký chứng khoán - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức

15/06/2022

TMW: Thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2021

09/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMW của CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai – Số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai (Vào các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật) bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

31/05/2022

TMW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/05/2022

TMW: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

05/05/2022

TMW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

TMW: Bổ nhiệm Ông Phạm Lan Đình là người phụ trách quản trị Công ty

13/04/2022

TMW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

TMW: Công bố thông tin về việc thôi đại diện phần vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm tại CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

06/04/2022

TMW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

TMW: Báo cáo thường niên 2021

24/03/2022

TMW: Báo cáo tài chính năm 2021

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMW của CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai, Số 84 Nguyễn Văn Hoa, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại thư mời tham dự ĐHĐCĐ

09/03/2022

TMW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022