Tin tức & sự kiện

18/08/2023

TMW: Điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán TMW

17/08/2023

TMW: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

28/07/2023

TMW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

TMW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/07/2023

TMW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/07/2023

TMW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2023

TMW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 TMW - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 6 tỷ đồng.

07/04/2023

TMW: Giải trình nguyên nhân BCTC năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên

05/04/2023

TMW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2023

TMW: Báo cáo thường niên 2022

27/03/2023

TMW: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo với cổ phiếu TMW

27/03/2023

TMW: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu TMW trên hệ thống giao dịch UPCoM

23/03/2023

TMW: Báo cáo tài chính năm 2022

10/03/2023

TMW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

08/03/2023

TMW: Thay đổi nhân sự

11/01/2023

TMW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/12/2022

TMW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/12/2022

TMW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/11/2022

TMW: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022