Tin tức & sự kiện

17/07/2023

TNP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/06/2023

TNP: Ký hợp đồng kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023

09/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNP của CTCP Cảng Thị Nại như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 05/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (02 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/05/2023

TNP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/04/2023

TNP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/04/2023

TNP: Thay đổi nhân sự

13/04/2023

TNP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/03/2023

TNP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2023

TNP: Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

06/03/2023

BCTC 2022 TNP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 19 tỷ đồng.

06/03/2023

TNP: Báo cáo thường niên 2022

02/03/2023

TNP: Báo cáo tài chính năm 2022

22/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNP của CTCP Cảng Thị Nại như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2023

21/02/2023

TNP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/02/2023

TNP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

17/01/2023

TNP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/11/2022

TNP: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2022

31/10/2022

TNP: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại

26/07/2022

TNP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/05/2022

TNP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt