Tin tức & sự kiện

16/11/2022

TNP: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2022

31/10/2022

TNP: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại

26/07/2022

TNP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNP của CTCP Cảng Thị Nại như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 17/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (02 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 17/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/05/2022

TNP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/05/2022

TNP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/04/2022

TNP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/03/2022

TNP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNP của CTCP Cảng Thị Nại như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông.
          - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông.

09/03/2022

TNP: Báo cáo thường niên 2021

07/03/2022

TNP: Báo cáo tài chính năm 2021

25/02/2022

TNP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/02/2022

TNP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/01/2022

TNP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

05/11/2021

TNP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

11/10/2021

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNP của CTCP Cảng Thị Nại như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 01/11/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (02 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 01/11/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

29/09/2021

TNP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/09/2021

TNP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/09/2021

TNP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/07/2021

TNP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021