Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 TOS - Lợi nhuận tăng 2,89% trong 2022.

26/10/2022

TOS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

26/10/2022

TOS: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

23/09/2022

TOS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/09/2022

TOS: Bản cung cấp thông tin của bà Nguyễn Thị Gấm - Người phụ trách quản trị công ty

13/09/2022

TOS: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Gấm giữ chức Trưởng Ban Pháp Chế kiêm người phụ trách quản trị Công ty

29/08/2022

TOS: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 đã được soát xét

27/08/2022

Giao dịch bổ sung - 4,201,761 CP

26/08/2022

TOS: Giải trình liên quan Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét (công ty mẹ)

25/08/2022

TOS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/08/2022

TOS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

TOS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

30/07/2022

TOS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/07/2022

TOS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/07/2022

TOS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

22/07/2022

TOS: Ngày 28/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

08/07/2022

TOS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

01/07/2022

TOS: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 4,201,761 cổ phiếu

21/06/2022

TOS: Điều lệ công ty (sửa đổi ngày 20/06/2022)

07/06/2022

TOS: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu