Tin tức & sự kiện

23/09/2022

TOS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/09/2022

TOS: Bản cung cấp thông tin của bà Nguyễn Thị Gấm - Người phụ trách quản trị công ty

13/09/2022

TOS: Thay đổi nhân sự

29/08/2022

TOS: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 đã được soát xét

27/08/2022

Giao dịch bổ sung - 4,201,761 CP

26/08/2022

TOS: Giải trình liên quan Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét (công ty mẹ)

25/08/2022

TOS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/08/2022

TOS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

TOS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

30/07/2022

TOS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/07/2022

TOS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/07/2022

TOS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

22/07/2022

TOS: Ngày 28/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

01/07/2022

TOS: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 4,201,761 cổ phiếu

21/06/2022

TOS: Điều lệ công ty (sửa đổi ngày 20/06/2022)

24/05/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15.679735

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOS của CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 15,679735% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15,679735 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu Công ty, với tỷ lệ thực hiện quyền 15,679735% thì số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận thêm là: 100*15,679735:100 =15,679735 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận là 15 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,679735 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

11/05/2022

TOS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

06/05/2022

TOS: Ông Võ Đắc Thiệu bầu làm Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Sơn giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT và Ông Phạm Huy Vũ giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát

05/05/2022

TOS: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

04/05/2022

TOS: Thay đổi nhân sự