Tin tức & sự kiện

23/09/2022

TRC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

23/09/2022

TRC: Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên Ban kiểm soát

19/09/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã CK: TRC) như sau:

12/09/2022

TRC: Thông báo về danh sách ứng viên bổ sung vào Ban kiểm soát ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

08/09/2022

TRC: Nghị quyết HĐQT về việc giao/ủy quyền cho TGĐ tổ chức thực hiện hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan trong năm 2022

29/08/2022

TRC: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

29/08/2022

TRC: Bổ sung nội dung tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

29/08/2022

TRC: Bổ sung nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

17/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh như sau:

09/08/2022

TRC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

03/08/2022

TRC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

28/07/2022

TRC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

28/07/2022

TRC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

TRC: Nghị quyết HĐQT về một số chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2022. ước thực hiện một số chỉ tiêu SXKD năm 2022

28/07/2022

TRC: Thông báo đơn từ nhiệm Thành viên BKS

27/07/2022

TRC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021

20/07/2022

TRC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

18/07/2022

TRC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

15/07/2022

TRC: Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2021

10/06/2022

TRC: Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022-2027