Tin tức & sự kiện

01/02/2023

TS3: Thay đổi nhân sự

03/10/2022

TS3: Thông báo thay đổi nhân sự Công ty

12/08/2022

TS3: Bổ nhiệm Ông Ngô Văn Hoàn giữ chức vụ Phó Giám Đốc

10/08/2022

TS3: Bổ nhiệm Ông Trần Đức Tú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Ngô Văn Hoàn

10/08/2022

TS3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/08/2022

TS3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/08/2022

TS3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

TS3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/07/2022

TS3: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không đủ điều kiện tổ chức (Lần 2)

05/07/2022

TS3: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

27/06/2022

TS3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/06/2022

TS3: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

31/05/2022

TS3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TS3 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Kết quả hoạt động năm 2021;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

19/04/2022

TS3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

TS3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/04/2022

TS3: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền thạm dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

12/04/2022

TS3: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

TS3: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước

31/03/2022

TS3: Báo cáo tài chính năm 2021