Tin tức & sự kiện

16/09/2022

TTD: Tạ Thắng - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 30,000 CP

16/09/2022

TTD: Bùi Thúy Kiều - Thành viên BKS - đăng ký mua 30,000 CP

18/08/2022

TTD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/08/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTD của CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

04/08/2022

TTD: Tôn Thất Minh - Giám đốc - đã mua 10,000 CP

04/08/2022

TTD: Nguyễn Ngọc Chiếu - Chủ tịch HĐQT - đã bán 29,900 CP

04/08/2022

TTD: Phan Thị Thanh Nga - Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính - đã mua 10,000 CP

03/08/2022

TTD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/07/2022

TTD: Tôn Thất Minh - Giám đốc - đăng ký mua 10,000 CP

29/07/2022

TTD: Nguyễn Ngọc Chiếu - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 29,900 CP

29/07/2022

TTD: Phan Thị Thanh Nga - Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính - đăng ký mua 10,000 CP

27/07/2022

TTD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

TTD: Thay đổi nhân sự

22/07/2022

TTD: Công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

22/07/2022

Bệnh viên tim Tâm Đức báo lãi quý 2 gấp 23 lần cùng kỳ

So với nền thấp của quý 2/2021 khi phải chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, kết quả kinh doanh của CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (UPCoM: TTD) đã dần hồi phục với lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 tăng bằng lần.

20/07/2022

TTD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

17/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTD của CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 27/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

12/05/2022

TTD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/05/2022

TTD: Điều lệ công ty cổ phần bệnh viện Tim Tâm Đức

05/05/2022

TTD: Thay đổi nhân sự