Tin tức & sự kiện

18/01/2023

TV2: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

16/12/2022

Giao dịch bổ sung - 21,911,829 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã CK: TV2) như sau:

09/12/2022

TV2: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21

09/12/2022

TV2: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

08/12/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 22,508,024 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

07/12/2022

TV2: Sở GDCK TP.HCM chấp thuận thay đổi niêm yết chứng khoán

07/12/2022

TV2: Quyết định thay đổi niêm yết

25/11/2022

TV2: Văn bản xác nhận của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu

22/11/2022

TV2: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

21/11/2022

TV2: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu

18/11/2022

TV2: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

15/11/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 như sau:

15/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 như sau:

15/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 như sau:

09/11/2022

TV2: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

07/11/2022

TV2 chốt quyền chia cổ tức tỷ lệ 30% và thưởng cổ phiếu 

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HOSE: TV2) vừa thông báo ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 và thưởng cổ phiếu. Trong đó, chia cổ tức tiền mặt 10%, cổ tức cổ phiếu 20% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10:3. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/11/2022.

04/11/2022

TV2: Công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

04/11/2022

TV2: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

28/10/2022

TV2: Đính chính Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

28/10/2022

TV2: BCTC quý 3 năm 2022