Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 TV4 - Lợi nhuận tăng 17,72% trong năm 2022.

31/01/2023

TV4: Báo cáo tài chính quý 4/2022

30/12/2022

Giao dịch bổ sung - 2,119,147 CP

26/12/2022

TV4: Ngày 30/12/2022, ngày giao dịch đầu tiên 2,119,147 cổ phiếu niêm yết bổ sung

19/12/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,119,147 CP

16/12/2022

TV4: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 2,119,147 cổ phiếu

02/12/2022

TV4: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

22/11/2022

TV4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/11/2022

TV4: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

09/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV4 của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:12 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) Công ty sẽ hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, cổ đông A sẽ nhận được 12.345 x 12/100 = 1.481,4 cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 1.481 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,4 sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/thẻ căn cước và Giấy chứng nhận cổ phần.

28/10/2022

TV4: Financial Statements for the Third Quarter 2022

28/10/2022

TV4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

27/10/2022

TV4: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021

25/10/2022

TV4: Báo cáo tài chính quý 3/2022

24/10/2022

TV4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/10/2022

TV4: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức

30/09/2022

TV4: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

06/09/2022

TV4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

24/08/2022

TV4: Interim Financial Statement 2022

18/08/2022

TV4: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022