Tin tức & sự kiện

06/09/2022

TV4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

24/08/2022

TV4: Interim Financial Statement 2022

18/08/2022

TV4: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

TV4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/08/2022

TV4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2022

TV4: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV4 của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa. Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.
          - Thời gian họp: Dự kiến vào cuối tháng 8/2022. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội

22/07/2022

TV4: Công bố Công ty kiểm toán BCTC năm 2022

22/07/2022

TV4: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

TV4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

11/07/2022

TV4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/07/2022

TV4: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

28/06/2022

TV4: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

TV4: Thay đổi nhân sự

15/06/2022

TV4: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

14/06/2022

TV4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/05/2022

TV4: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

24/05/2022

TV4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/05/2022

TV4: Thay đổi nhân sự