Tin tức & sự kiện

27/09/2023

TVM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

26/09/2023

TVM: Thay đổi nhân sự

14/09/2023

TVM: Thay đổi nhân sự

14/09/2023

TVM: Thay đổi nhân sự

11/09/2023

TVM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/08/2023

TVM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/08/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVM của CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp – Vinacomin (VIMCC); Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 09 năm 2023

11/08/2023

TVM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

07/08/2023

TVM: Thay đổi nhân sự

04/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVM của CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 11/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán (Phòng 201) Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin; số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2023.năm 2022

04/08/2023

TVM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

04/08/2023

TVM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/07/2023

TVM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/07/2023

TVM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

03/07/2023

TVM: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

22/06/2023

TVM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/06/2023

TVM: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 20/06/2023)

07/06/2023

TVM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/05/2023

TVM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 TVM - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 2 tỷ đồng, tăng 20,17% so với cùng kỳ.