Tin tức & sự kiện

28/12/2022

TVM: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

09/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVM của CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán (Phòng 201) Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin; số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

22/07/2022

TVM: Đính chính Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2022

21/07/2022

TVM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/06/2022

TVM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/05/2022

TVM: Đính chính Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2021

27/05/2022

TVM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

06/05/2022

TVM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/04/2022

TVM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

TVM: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

TVM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

TVM: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

TVM: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

28/03/2022

TVM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

TVM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVM của CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp – Vinacomin; số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

21/03/2022

TVM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/02/2022

TVM: Thông báo giải thể Công ty TNHH Tư vấn đầu tư than Uông Bí

12/01/2022

TVM: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

10/01/2022

TVM: Nghị quyết Hội đồng quản trị