Tin tức & sự kiện

13/01/2023

TVP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

13/01/2023

TVP: Hà Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200,000 CP

20/12/2022

TVP: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Điều lệ Công ty

20/12/2022

TVP: Hà Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

20/12/2022

Giao dịch bổ sung - 18,405,593 CP

14/12/2022

TVP: Ngày 20/12/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

08/12/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 18,405,593 CP

07/12/2022

TVP: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 18,405,593 cổ phiếu

01/12/2022

TVP: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

28/11/2022

TVP: Công văn của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

23/11/2022

TVP: Công bố thông tin bổ sung Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

17/11/2022

TVP: Hà Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200,000 CP

17/11/2022

TVP: Đính chính Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và Thông báo số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

16/11/2022

TVP: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

15/11/2022

TVP: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

09/11/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:126

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVP của CTCP Dược phẩm TV.Pharm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:40 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 40 cổ phiếu mới phát hành thêm).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.234 cổ phiếu TVP thì sẽ nhận được (1.234:100) x 40 = 493,6 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên thì ông A sẽ nhận được 493 cổ phiếu sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty, địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:126 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 126 cổ phiếu mới phát hành thêm).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.005 cổ phiếu TVP thì sẽ nhận được (1.005:100) x 126 = 1.266,3 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên thì ông A sẽ nhận được 1.266 cổ phiếu sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở chính của Công ty, địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

09/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVP của CTCP Dược phẩm TV.Pharm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:40 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 40 cổ phiếu mới phát hành thêm).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.234 cổ phiếu TVP thì sẽ nhận được (1.234:100) x 40 = 493,6 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên thì ông A sẽ nhận được 493 cổ phiếu sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty, địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:126 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 126 cổ phiếu mới phát hành thêm).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.005 cổ phiếu TVP thì sẽ nhận được (1.005:100) x 126 = 1.266,3 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên thì ông A sẽ nhận được 1.266 cổ phiếu sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở chính của Công ty, địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

02/11/2022

TVP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

28/10/2022

Dược phẩm TV.Pharm dự kiến phát hành cổ phiếu, tổng tỷ lệ 166%

CTCP Dược phẩm TV.Pharm (UPCoM: TVP) vừa thông báo triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

27/10/2022

TVP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu