Tin tức & sự kiện

21/09/2022

TVP: Công bố thông tin về việc nhận được và xử lý Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của ông Hàng Phúc Lâm

20/09/2022

TVP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/09/2022

TVP: Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/08/2022

TVP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVP của CTCP Dược phẩm TV.Pharm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty
          - Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 09/2022
          - Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính CTCP Dược phẩm TV.Pharm, 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

29/08/2022

TVP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

TVP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

19/08/2022

TVP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

25/07/2022

TVP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/06/2022

TVP: Bổ nhiệm Bà Trần Ngọc Mai giữ chức vụ người quản trị Công ty từ 20/06/2022

14/06/2022

TVP: Lê Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 20,000 CP

31/05/2022

TVP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/05/2022

TVP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/05/2022

TVP: Bà Dương Thu Hương bổ nhiệm kiêm nhiệm thêm Thành viên BKS thay thế Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

05/05/2022

TVP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/04/2022

TVP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/04/2022

TVP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/04/2022

TVP: Báo cáo thường niên 2021

15/04/2022

TVP: Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

12/04/2022

TVP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông