Tin tức & sự kiện

02/02/2023

UCT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

UCT: Công bố thông tin nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát

26/12/2022

UCT: Thay đổi nhân sự

26/12/2022

UCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

05/12/2022

UCT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/12/2022

UCT: CBTT Về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của người nội bộ

01/12/2022

UCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UCT của CTCP Đô thị Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp.
          - Thời gian họp: Trong tháng 12/2022, thời gian cụ thể TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời họp.

10/11/2022

UCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

04/11/2022

UCT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

UCT: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Hồ Y Phụng giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty

03/08/2022

UCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/05/2022

UCT: Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với Ông Trịnh Quang Khánh

26/04/2022

UCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

UCT: Công bố thông tin nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Phó Giám đốc của ông Trịnh Quang Khánh

20/04/2022

UCT: Báo cáo thường niên 2021

18/04/2022

UCT: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

04/04/2022

UCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

UCT: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

UCT: Thông báo của VSD v/v TCPH không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng