Tin tức & sự kiện

03/08/2022

UCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/08/2022

UCT: Thay đổi nhân sự

12/05/2022

UCT: Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với Ông Trịnh Quang Khánh

26/04/2022

UCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/04/2022

UCT: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

04/04/2022

UCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/04/2022

UCT: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

UCT: Thông báo của VSD v/v TCPH không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

16/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UCT của CTCP Đô thị Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Trong tháng 4/2022, thời gian cụ thể TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp

07/03/2022

UCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/02/2022

UCT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/01/2022

UCT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

28/01/2022

UCT: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

12/08/2021

UCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

14/07/2021

UCT: Thay đổi nhân sự

14/07/2021

UCT: Thay đổi nhân sự

14/07/2021

UCT: Thay đổi nhân sự

07/07/2021

UCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

07/07/2021

UCT: Thông báo về việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

10/06/2021

UCT: Nghị quyết Hội đồng quản trị