Tin tức & sự kiện

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 UDC - Doanh nghiệp lỗ 67,01 tỷ đồng.

01/11/2023

BCTC Quý 3/2023 UDC - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 50,52 tỷ đồng

28/09/2023

UDC: Thay đổi nhân sự

14/09/2023

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

14/09/2023

UDC: Quyết định về việc đưa ra khỏi diện cảnh báo

14/09/2023

UDC: Thông báo về trạng thái chứng khoán

12/09/2023

NH Investment & Securities trở thành cổ đông lớn tại UDC

NH Investment & Securities Co Ltd đã mua thêm 66,000 cp của CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (UPCoM: UDC).

11/09/2023

UDC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - NH INVESTMENT AND SECURITIES CO., LTD

06/09/2023

UDC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

06/09/2023

UDC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

06/09/2023

UDC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/08/2023

Doanh nghiệp xây dựng tìm động lực tăng trưởng từ đâu? 

Dù kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trong quý 2/2023 tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng kết quả này lại không từ hoạt động cốt lõi xây dựng, xây lắp.

15/08/2023

UDC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/08/2023

UDC: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

03/08/2023

UDC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

01/08/2023

BCTC Quý 2/2023 UDC - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 29,09 tỷ đồng

31/07/2023

UDC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

31/07/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UDC của CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022;
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: tại hội trường CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 37 đường 3 tháng 2, Phường 8, TP. Vũng Tàu.
          - Thời gian họp: vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 05/09/2023

26/07/2023

UDC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

21/07/2023

UDC: Giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo