Tin tức & sự kiện

04/01/2023

UEM: Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

03/01/2023

UEM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/01/2023

UEM: Thay đổi nhân sự

21/12/2022

UEM: Thay đổi nhân sự

25/10/2022

UEM: Bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Phi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Lê Quang Bình

27/07/2022

UEM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UEM của CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Kế hoạch Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí – Vinacomin (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/04/2022

UEM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/04/2022

UEM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

UEM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

22/03/2022

UEM: Báo cáo thường niên 2021

17/03/2022

UEM: Báo cáo tài chính năm 2021

17/03/2022

UEM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UEM của CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 06/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí – Vinacomin. (Tổ 13 khu 8, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)
          - Nội dung họp: - Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022;
+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022;
+ Báo cáo của ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành năm 2021 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2021;
          - Nội dung họp: + Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; đề xuất mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Tờ trình đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Quang Bình – thành viên ban quản lý vốn của TKV, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty;
          - Nội dung họp: + Tờ trình đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Văn Chung - Kế toán trưởng Công ty;
+ Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

25/02/2022

UEM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/02/2022

UEM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/01/2022

UEM: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

12/01/2022

UEM: Thay đổi nhân sự

12/01/2022

UEM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/12/2021

UEM: Thay đổi nhân sự