Tin tức & sự kiện

11/01/2023

UMC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

21/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 77 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UMC của CTCP Công trình đô thị Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,77%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 77đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Công trình Đô thị Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/12/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký.

15/12/2022

UMC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/12/2022

UMC: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

13/12/2022

UMC: Công bố về thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

08/12/2022

UMC: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

21/11/2022

UMC: Ký hợp đồng kiểm toán

27/07/2022

UMC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UMC của CTCP Công trình đô thị Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/05/2022

UMC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/05/2022

UMC: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

23/04/2022

UMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

UMC: Báo cáo thường niên 2021

02/04/2022

UMC: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UMC của CTCP Công trình đô thị Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thứ 6 ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 52/93 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022 của Công ty;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

11/03/2022

UMC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông

03/03/2022

UMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

25/01/2022

UMC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

23/11/2021

UMC: Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán năm 2021

27/07/2021

UMC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021