Tin tức & sự kiện

27/07/2022

UMC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UMC của CTCP Công trình đô thị Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/05/2022

UMC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/05/2022

UMC: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

23/04/2022

UMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

UMC: Báo cáo thường niên 2021

02/04/2022

UMC: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UMC của CTCP Công trình đô thị Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thứ 6 ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 52/93 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022 của Công ty;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

03/03/2022

UMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

25/01/2022

UMC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

23/11/2021

UMC: Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán năm 2021

27/07/2021

UMC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

14/06/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UMC của CTCP Công trình đô thị Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán - Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân, CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

10/06/2021

UMC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

02/06/2021

UMC: Công văn về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

14/05/2021

UMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

08/05/2021

UMC: Thay đổi người công bố thông tin

23/04/2021

UMC: Báo cáo thường niên 2020

06/04/2021

UMC: Báo cáo tài chính năm 2020

17/03/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UMC của CTCP Công trình đô thị Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 7h00, Thứ Bảy ngày 24/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định (số 52/93, đường Quang Trung, thành phố Nam Định)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021 của công ty;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của công ty;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc;
+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
          - Nội dung họp: + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.