Tin tức & sự kiện

17/07/2023

UMC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

16/05/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 423 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UMC của CTCP Công trình đô thị Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 423 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Công trình Đô thị Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/06/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

15/05/2023

UMC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/05/2023

UMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2023

UMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 UMC - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 49,71% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

05/04/2023

UMC: Báo cáo thường niên 2022

04/04/2023

UMC: Báo cáo tài chính năm 2022

04/04/2023

UMC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/03/2023

UMC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/02/2023

UMC: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/02/2023

UMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/01/2023

UMC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/12/2022

UMC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 77 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UMC của CTCP Công trình đô thị Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,77%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 77đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Công trình Đô thị Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/12/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký.

13/12/2022

UMC: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

13/12/2022

UMC: Công bố về thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

08/12/2022

UMC: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

21/11/2022

UMC: Ký hợp đồng kiểm toán

27/07/2022

UMC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022