Tin tức & sự kiện

14/09/2022

USC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/09/2022

USC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

USC: Thay đổi nhân sự

30/07/2022

USC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/05/2022

USC: Thay đổi nhân sự

22/04/2022

USC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

USC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

USC: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu USC của CTCP Khảo sát và Xây dựng- USCO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 20/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO. Số 91 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/03/2022

USC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/03/2022

USC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

10/03/2022

USC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

01/03/2022

USC: Báo cáo tài chính năm 2021

08/02/2022

USC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

08/12/2021

USC: Thay đổi nhân sự

01/12/2021

USC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

12/11/2021

USC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/10/2021

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu USC của CTCP Khảo sát và Xây dựng- USCO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 30/11/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO
Số 91 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
          - Nội dung họp: Chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

13/10/2021

USC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

07/10/2021

USC: Nghị quyết Hội đồng quản trị