Tin tức & sự kiện

21/12/2022

USC: Chấm dứt hiệu lực thi hành xử lý hành chính về quản lý thuế

14/12/2022

USC: CBTT Xử lý hành chính về quản lý thuế (yêu cầu trích lập hoặc phong tỏa tài khoản)

24/10/2022

USC: Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức

14/10/2022

USC: Quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế

14/09/2022

USC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/09/2022

USC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

USC: Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Hóa giữ chức vụ người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

29/07/2022

USC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/06/2022

USC: Ký hợp đồng kiểm toán

12/05/2022

USC: Ông Trần Minh Đức bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám Đốc

22/04/2022

USC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/03/2022

USC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

USC: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu USC của CTCP Khảo sát và Xây dựng- USCO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 20/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO. Số 91 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/03/2022

USC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/03/2022

USC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

09/03/2022

USC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

28/02/2022

USC: Báo cáo tài chính năm 2021

08/02/2022

USC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

07/12/2021

USC: Thay đổi nhân sự