Tin tức & sự kiện

19/09/2022

V12: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/09/2022

V12: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

26/08/2022

V12: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V12 của Công ty cổ phần xây dựng số 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong giấy mời tham dự
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong giấy mời tham dự
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

16/08/2022

V12: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

V12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/08/2022

V12: TB ngày ĐKCC thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ bất thường 2022

02/08/2022

V12: CBTT ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

29/07/2022

V12: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

V12: Báo cáo tài chính quý 2/2022

05/07/2022

V12: CBTT đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

29/04/2022

V12: Nghị quyết HĐQT

25/04/2022

V12: Báo cáo tài chính quý 1/2022

28/03/2022

V12: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/03/2022

V12: Báo cáo thường niên 2021

08/03/2022

V12: Giải trình BCTC năm 2021

08/03/2022

V12: Báo cáo tài chính năm 2021

04/03/2022

V12: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V12 của Công ty cổ phần xây dựng số 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 24/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 9, tòa nhà văn phòng Vinaconex12, số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám đốc;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
+ Các vấn đề khác có liên quan.