Tin tức & sự kiện

12/09/2022

VAF: Báo cáo kết quả đợt chào mua công khai cổ phiếu VAF của Nguyễn Ngọc Thạch

12/09/2022

VAF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Ngọc Thạch

18/08/2022

Cổ phiếu VAF sắp về trạng thái bình thường

Cổ phiếu của CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (HOSE: VAF) sẽ ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 18/08/2022.

18/08/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 18/08/2022 như sau:

17/08/2022

VAF: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

17/08/2022

VAF: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

06/08/2022

VAF: Giải trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

27/07/2022

VAF: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

15/07/2022

VAF: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

07/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 150 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển như sau:

06/07/2022

VAF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Ngọc Thạch

06/07/2022

Thành viên HĐQT VAF chào mua công khai 450,000 cp, giá 15,000 đồng/cp

Ông Nguyễn Ngọc Thạch thông báo chào mua công khai 450,000 cp của CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (HOSE: VAF), tương ứng 1.19% tổng số cổ phiếu, từ ngày 07/07-07/09.

05/07/2022

VAF: Thông báo thực hiện chào mua công khai của Nguyễn Ngọc Thạch

01/07/2022

VAF: Thông báo về việc chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông

29/06/2022

VAF: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

22/06/2022

VAF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông, chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2021 bằng tiền

21/06/2022

VAF: Thông báo ý kiến của HĐQT về đề nghị chào mua công khai cổ phiếu của Ông Nguyễn Ngọc Thạch

11/06/2022

VAF: Thông báo về việc nhận được đề nghi chào mua công khai cổ phiếu VAF của Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Thành viên HĐQT

01/06/2022

VAF: Thông báo ý kiến của HĐQT về đề nghị chào mua công khai cổ phiếu của Ông Nguyễn Ngọc Thạch

24/05/2022

VAF: Thông báo nhận được Giấy đề nghị chào mua công khai cổ phiếu của Ông Nguyễn Ngọc Thạch