Tin tức & sự kiện

13/12/2022

VC3: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

09/12/2022

VC3: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan

07/12/2022

VC3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/11/2022

VC3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/11/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC3 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/11/2022 đến ngày 04/12/2022
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông, tầng 11 tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

15/11/2022

Giao dịch bổ sung - 32,498,353 CP

10/11/2022

VC3: Ngày 15/11/2022, ngày giao dịch đầu tiên 33,405,740 cổ phiếu niêm yết bổ sung

08/11/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 33,405,740 CP

04/11/2022

VC3: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

04/11/2022

VC3: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 33,405,740 cổ phiếu

31/10/2022

VC3: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/10/2022

VC3: Sửa đổi điều lệ công ty

31/10/2022

VC3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/10/2022

VC3: Báo cáo tài chính quý 3/2022

28/10/2022

VC3: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

21/10/2022

VC3: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán - Thay đổi lần thứ 8

03/10/2022

VC3: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

03/10/2022

VC3: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

03/10/2022

VC3: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

03/10/2022

VC3: Báo Cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng