Tin tức & sự kiện

17/01/2023

VCE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/01/2023

VCE: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

25/11/2022

VCE: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

12/09/2022

VCE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/04/2022

VCE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/04/2022

VCE: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

VCE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

VCE: Báo cáo tài chính năm 2021

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCE của CTCP Xây lắp Môi trường như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 01/04/2022 đến 30/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn CMH VIETNAM – Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

08/03/2022

VCE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/01/2022

VCE: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/12/2021

VCE: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

21/10/2021

VCE: Thay đổi nhân sự

16/08/2021

VCE: Thông báo về việc đưa cổ phiếu VCE ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

12/08/2021

VCE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

27/07/2021

VCE: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

21/07/2021

VCE: Thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

19/07/2021

VCE: Thay đổi nhân sự

22/04/2021

VCE: Báo cáo thường niên 2020

10/04/2021

VCE: Báo cáo quản trị công ty năm 2020