Tin tức & sự kiện

08/08/2023

VCE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

29/04/2023

VCE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/04/2023

VCE: Báo cáo thường niên 2022

05/04/2023

VCE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2023

VCE: Báo cáo tài chính năm 2022

22/03/2023

VCE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/03/2023

VCE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/02/2023

VCE: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/02/2023

VCE: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2023

17/01/2023

VCE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/01/2023

VCE: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

25/11/2022

VCE: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

12/09/2022

VCE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/04/2022

VCE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/04/2022

VCE: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

VCE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

VCE: Báo cáo tài chính năm 2021

08/03/2022

VCE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCE của CTCP Xây lắp Môi trường như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 01/04/2022 đến 30/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn CMH VIETNAM – Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

27/01/2022

VCE: Báo cáo quản trị công ty năm 2021