Tin tức & sự kiện

18/08/2022

VCR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

VCR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/07/2022

VCR: Báo cáo tài chính quý 2/2022

23/06/2022

VCR: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

29/04/2022

VCR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/04/2022

VCR: Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 57,820,000 CP

29/03/2022

VCR: Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 57,820,000 CP

29/03/2022

VCR đặt mục tiêu chuyển lỗ sang có lãi 84 tỷ đồng trong 2022

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (UPCoM: VCR) kỳ vọng doanh thu năm 2022 sẽ gấp 6 lần thực hiện trong 2021, theo đó chuyển lỗ thành có lãi sau thuế hơn 84 tỷ đồng.

29/03/2022

VCR: Báo cáo thường niên 2021

29/03/2022

VCR: Thay đổi nhân sự

28/03/2022

VCR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

VCR: Quyết định Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền

26/03/2022

VCR: Công bố thông tin nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Trần Thị Thu Hồng

08/03/2022

VCR: Báo cáo tài chính năm 2021

07/03/2022

VCR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/03/2022

VCR: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

24/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCR của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 28/03/2022 (Thứ Hai)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường 2104, Tầng 21, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

28/01/2022

VCR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/01/2022

VCR: Báo cáo tài chính quý 4/2021

20/01/2022

VCR: Báo cáo quản trị công ty năm 2021