Tin tức & sự kiện

27/09/2022

VCT: Giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

23/09/2022

VCT: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

16/09/2022

VCT: Báo cáo tài chính năm 2021

16/09/2022

VCT: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

24/05/2022

VCT: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

06/04/2022

VCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/03/2022

VCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCT của CTCP Tư vấn xây dựng Vinaconex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ 8h30 ngày 31/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 21, tòa nhà Vinaconex – 34 Láng Hạ, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;
          - Nội dung họp: + Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;
+ Các nội dung khác (nếu có).

21/02/2022

VCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/01/2022

VCT: Thay đổi nhân sự

24/07/2021

VCT: Thay đổi nhân sự

26/04/2021

VCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

12/04/2021

VCT: Điều lệ tổ chức và hoạt động

27/03/2021

VCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2021

VCT: Báo cáo thường niên 2020

21/03/2021

VCT: Báo cáo quản trị công ty năm 2020

12/03/2021

VCT: Báo cáo tài chính năm 2020

12/03/2021

VCT: Công văn giải trình ý kiến trái ngược của Kiểm toán

12/03/2021

VCT: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ)

25/02/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCT của CTCP Tư vấn xây dựng Vinaconex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 31/03/2021 (thời gian cụ thể công ty sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến phòng họp tầng 21, tòa nhà Vinaconex – 34 Láng Hạ
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất năm 2021;
+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán;
+ Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
+ Phương án phân phối quỹ tiền lương năm 2020;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
+ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, cho thuê xe có động cơ).