Tin tức & sự kiện

16/01/2023

VDT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

02/08/2022

VDT: Bổ nhiệm Ông Quách Vĩnh Trân là người phụ trách quản trị Công ty

22/07/2022

VDT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/06/2022

VDT: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

11/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDT của CTCP Lưới thép Bình Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán CTCP Lưới thép Bình Tây (địa chỉ 117 (số mới 425) Âu Cơ, P. Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM) bắt đầu từ ngày 25/05/2022 (Thời gian: Từ 7h30 đến 16h30 – Thứ hai đến thứ 6 hàng tuần) và xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

22/04/2022

VDT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/04/2022

VDT: Ông Lê Xuân Anh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT thay cho Ông Đoàn Phòng - Bà Trương Thị Tuyết bầu vào vị trí Thành viên HĐQT 

05/04/2022

VDT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/03/2022

VDT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/03/2022

VDT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDT của CTCP Lưới thép Bình Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 31 tháng 03 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lầu 1, số 425 Âu Cơ, P. Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán độc lập;
+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua chế độ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
+ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
+ Các vấn đề khác.

23/02/2022

VDT: Báo cáo thường niên 2021

16/02/2022

VDT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/02/2022

VDT: Báo cáo tài chính năm 2021

27/01/2022

VDT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

07/10/2021

VDT: Ban hành quy chế công bố thông tin

01/08/2021

VDT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

14/07/2021

VDT: Thay đổi nhân sự

13/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDT của CTCP Lưới thép Bình Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/05/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán CTCP Lưới Thép Bình Tây (địa chỉ 117 (số mới 425) Âu Cơ P.Phú Trung, Q. Tân Phú TP.HCM) bắt đầu từ ngày 28/05/2021 (Thời gian: Từ 7h30 đến 16h30 – Thứ hai đến thứ 6 hàng tuần) và xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

04/05/2021

VDT: Bổ sung chi tiết về thù lao, tiền lương trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020