Tin tức & sự kiện

18/07/2023

VDT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

18/07/2023

VDT: Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận giao dịch mua bán hàng hóa với người có liên quan của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

27/06/2023

VDT: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

27/06/2023

Khai sai thuế, VDT bị phạt và truy thu gần 84 triệu đồng

Cục thuế TPHCM vừa có văn bản về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Lưới thép Bình Tây (UPCoM: VDT).

26/06/2023

VDT: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

04/04/2023

VDT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/04/2023

VDT: Thay đổi nhân sự

23/03/2023

VDT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/03/2023

VDT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/02/2023

VDT: Báo cáo thường niên 2022

13/02/2023

VDT: Báo cáo tài chính năm 2022

13/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDT của CTCP Lưới thép Bình Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán độc lập;
+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua chế độ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
+ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
+ Các vấn đề khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lầu 1, số 425 Âu Cơ, P. Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 31 tháng 03 năm 2023

10/02/2023

VDT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/02/2023

VDT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

16/01/2023

VDT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

02/08/2022

VDT: Bổ nhiệm Ông Quách Vĩnh Trân là người phụ trách quản trị Công ty

22/07/2022

VDT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/06/2022

VDT: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

22/04/2022

VDT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDT của CTCP Lưới thép Bình Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán CTCP Lưới thép Bình Tây (địa chỉ 117 (số mới 425) Âu Cơ, P. Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM) bắt đầu từ ngày 25/05/2022 (Thời gian: Từ 7h30 đến 16h30 – Thứ hai đến thứ 6 hàng tuần) và xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.