Tin tức & sự kiện

19/08/2022

VE1: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu VE1 vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

16/08/2022

VE1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

VE1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

VE1: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Đình Chiến

22/07/2022

VE1: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

VE1: CBTT ký hợp đồng với công ty kiểm toán

05/07/2022

VE1: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Hà Trinh giữ chức vụ Trưởng BKS từ 30/06/2022

05/07/2022

VE1: Ông Đỗ Văn Đạt được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

05/07/2022

VE1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/07/2022

VE1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/06/2022

VE1: Điều lệ Công ty sửa đổi tháng 6/2022

24/06/2022

VE1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/04/2022

VE1: Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

VE1: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

VE1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE1 của CTCP Xây dựng điện VNECO 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022 (sẽ có thông báo chính thức gửi tới cổ đông)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: + Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính;
+ Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

31/03/2022

VE1: Duy trì cảnh báo đối với cổ phiêu VE1

31/03/2022

VE1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

VE1: Công văn giải trình và phương án khắc phục tình trạng bị cảnh báo chứng khoán

25/03/2022

VE1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022