Tin tức & sự kiện

15/09/2022

VE4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

06/09/2022

VE4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE4 của CTCP Xây dựng Điện Vneco 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 29/08/2022 đến 08/09/2022
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4, số 197 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An.

22/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE4 của CTCP Xây dựng Điện Vneco 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 29/08/2022 đến 08/09/2022
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4, số 197 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An.

16/08/2022

VE4: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

VE4: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

04/08/2022

VE4: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

03/08/2022

VE4: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/07/2022

VE4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2022

VE4: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

VE4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/07/2022

VE4: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

VE4: Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

04/05/2022

VE4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

VE4: Điều lệ Công ty

20/04/2022

VE4: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

VE4: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

VE4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

VE4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông