Tin tức & sự kiện

26/08/2022

VFC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

26/08/2022

VFC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/07/2022

VFC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/07/2022

VFC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

19/07/2022

VFC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/06/2022

Logistics ASG trở thành Công ty mẹ của VFC

CTCP Logistics ASG vừa mua thêm 2.1 triệu cp của CTCP Vinafco (UPCoM: VFC) từ ngày 28/04-27/05.

03/06/2022

VFC: Công ty cổ phần Logistics ASG - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 2,103,281 CP

07/05/2022

VFC: Thay đổi nhân sự

29/04/2022

VFC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

29/04/2022

VFC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

29/04/2022

VFC: Vũ Tuấn Hưng không còn là cổ đông lớn

27/04/2022

Logistics ASG muốn VFC trở thành công ty con

Cổ đông lớn nhất của CTCP Vinafco (UPCoM: VFC) là CTCP Logistics ASG mới đây đăng ký mua hơn 2 triệu cp VFC từ ngày 28/04-27/05. Nếu giao dịch diễn ra thành công, cổ đông này sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại VFC từ 45.37% (hơn 15 triệu cp) lên 51.61% (hơn 17 triệu cp), đồng nghĩa VFC sẽ trở thành công ty con của Logistics ASG.

27/04/2022

VFC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

VFC: Công ty cổ phần Logistics ASG - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 2,108,981 CP

16/04/2022

VFC: Báo cáo kết quả đợt chào mua công khai cổ phiếu VFC của Công ty cổ phần Logistics ASG

26/03/2022

VFC: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VFC của CTCP Vinafco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Vinafco, thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông

15/03/2022

VFC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/03/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VFC của CTCP Vinafco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
     * Lý do và mục đích: Thực hiện quyền để đề cử/ứng cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
           - Nội dung: - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 12/03/2022 đến ngày 26/03/2022
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty, thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
- Nội dung họp: Thực hiện quyền đề cử/ứng cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Nội dung đề cử/ứng cử cụ thể trong Thông báo gửi cho cổ đông).

08/03/2022

VFC: Nghị quyết Hội đồng quản trị