Tin tức & sự kiện

26/09/2022

VFR: Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng Công ty

26/09/2022

VFR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Công ty

05/09/2022

VFR: Thay đổi nhân sự

01/09/2022

VFR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/09/2022

VFR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/07/2022

VFR: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

VFR: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/07/2022

VFR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

VFR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

29/04/2022

VFR: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

29/04/2022

VFR: Báo cáo tài chính quý 1/2022

06/04/2022

VFR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VFR của CTCP Vận tải và Thuê tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông về thời gian trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

01/04/2022

VFR: Báo cáo tài chính năm 2021

01/04/2022

VFR: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

31/03/2022

VFR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/03/2022

VFR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

28/01/2022

VFR: Báo cáo tài chính quý 4/2021

28/01/2022

VFR: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ)

26/01/2022

VFR: Báo cáo quản trị công ty năm 2021