Tin tức & sự kiện

13/09/2022

VFS: Sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Hà Nội (thay đổi địa điểm và thông tin người đứng đầu)

23/08/2022

VFS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/07/2022

VFS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

VFS: Quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

21/07/2022

VFS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/07/2022

VFS: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

06/07/2022

VFS: Công bố thông tin nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

05/05/2022

VFS: Thông báo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận thành viên giao dịch đối với VFS

23/04/2022

VFS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

VFS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

VFS: Thông qua phương án bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh

12/04/2022

VFS: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

12/04/2022

VFS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

12/04/2022

VFS: CBTT thông qua sửa đổi điều lệ

05/04/2022

VFS: Thay đổi nhân sự

05/04/2022

VFS: Thay đổi nhân sự

04/04/2022

VFS: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Kiểm toán nội bộ

04/04/2022

VFS: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

28/03/2022

Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Các giao dịch lớn tại VFS, DXG, CLX và MIG

Thống kê các giao dịch nội bộ trong tuần giao dịch 21/03-25/03/2022 cho thấy bên mua và bên bán đang tranh nhau quyền lực trong những ngày cuối tháng 3.

25/03/2022

VFS: Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã mua 8,800,000 CP