Tin tức & sự kiện

21/09/2022

VGS: Hồ sơ thông báo sở hữu nước ngoài tối đa

20/09/2022

Giao dịch bổ sung - 6,316,332 CP

14/09/2022

VGS: Ngày 20/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên 6,136,332 cổ phiếu niêm yết bổ sung

13/09/2022

VGS: Công bố thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ngày 12.09.2022

05/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 6,316,332 CP

31/08/2022

VGS: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 6,316,332 cổ phiếu

29/08/2022

VGS: Thông báo điều chỉnh room

29/08/2022

VGS: CBTT Công ty đã nhận được giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán

15/08/2022

VGS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

15/08/2022

VGS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

15/08/2022

VGS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

VGS: Điều lệ công ty

04/08/2022

VGS: CBTT V/v UBCK Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

03/08/2022

VGS: Giải trình chênh lệch LNST Qúy II/2022 so với Qúy II/2021

03/08/2022

VGS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

VGS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

VGS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

29/07/2022

VGS: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

22/07/2022

VGS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGS của Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 549 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là 549/100*15 = 82,35 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 82 cổ phần. Số cổ phần lẻ 0,35 cổ phần sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE – KCN Bình Xuyên, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (vào các ngày làm việc trong tuần). Khi đi vui lòng xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.