Tin tức & sự kiện

18/01/2023

VHD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/12/2022

VHD: Thay đổi nhân sự

13/12/2022

VHD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

12/12/2022

Giao dịch bổ sung - 31,000,000 CP

06/12/2022

VHD: Giải trình giá cổ phiếu VHD tăng trần 05 phiên liên tiếp từ ngày 29/11/2022 đến ngày 05/12/2022

21/11/2022

VHD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHD của CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị VINAHUD như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Điều chỉnh danh sách đơn vị kiểm toán Công ty;
+ Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị (Ông Nguyễn Đình Ngôn và ông Trần Sơn Hải) và 01 thành viên Ban kiểm soát (Ông Nguyễn Anh Khoa);
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, Khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/12/2022

09/11/2022

VHD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/11/2022

VHD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

27/10/2022

VHD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

26/10/2022

VHD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/10/2022

VHD: Báo cáo tài chính quý 3/2022

20/10/2022

VHD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/10/2022

VHD: Thông báo về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT

18/10/2022

VHD: Nhận được Đơn xin từ chức Thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Anh Khoa

16/08/2022

VHD: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu sau soát xét)

15/08/2022

VHD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/07/2022

VHD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

VHD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/06/2022

VHD: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022