Tin tức & sự kiện

02/02/2023

VIE: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/01/2023

VIE: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 05/01/2023)

06/01/2023

VIE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/12/2022

VIE: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của VIE

20/12/2022

VIE: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

20/12/2022

VIE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/09/2022

VIE: Công bố thông tin về việc UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

04/08/2022

VIE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/08/2022

Giao dịch lần đầu - 2,061,244 CP

30/07/2022

VIE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/07/2022

VIE: Ngày 03/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO (VIE)

28/07/2022

VIE: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO (VIE)

15/07/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

15/07/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

07/07/2022

Hủy niêm yết VIE và APP

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo hủy niêm yết đối với cổ phiếu của CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO (HNX: VIE) và CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ (HNX: APP) vào ngày 18/07/2022.

06/07/2022

VIE: Ngày 18/07/2022, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO

30/06/2022

VIE: Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

30/06/2022

VIE: CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

30/06/2022

VIE: CBTT đính chính nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

30/06/2022

VIE: Công bố thông tin đính chính nội dung Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022