Tin tức & sự kiện

18/01/2023

VIH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

24/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIH của CTCP Viglacera Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội – Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh bắt đầu từ ngày 29/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

16/08/2022

VIH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/08/2022

VIH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

22/07/2022

VIH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

16/06/2022

VIH: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

31/03/2022

VIH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/03/2022

VIH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIH của CTCP Viglacera Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong thời gian từ 25/03/2022 đến 31/03/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, nhà máy Viglacera Yên Phong – khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.
          - Nội dung họp: Kế hoạch kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

21/02/2022

VIH: Báo cáo thường niên 2021

21/02/2022

VIH: Báo cáo tài chính năm 2021

16/02/2022

VIH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/01/2022

VIH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

23/12/2021

Công ty con của VGC đua nhau giảm kế hoạch lợi nhuận 2021

2 Công ty con của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HOSE: VGC) là CTCP Viglacera Thăng Long (UPCoM: TLT) và CTCP Viglacera Hà Nội (UPCoM: VIH) lần lượt thông báo điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2021.

23/12/2021

VIH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/09/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIH của CTCP Viglacera Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/09/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội - khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/09/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

27/08/2021

VIH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/07/2021

VIH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

20/07/2021

VIH: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

13/04/2021

VIH: Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty