Tin tức & sự kiện

28/12/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/12

15/09/2023

VIH: Thay đổi nhân sự

12/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIH của CTCP Viglacera Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 29/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội – Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh bắt đầu từ ngày 29/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dânnăm 2022

11/08/2023

VIH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/08/2023

VIH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

25/07/2023

VIH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

22/06/2023

VIH: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

01/04/2023

VIH: Thay đổi nhân sự

31/03/2023

VIH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

VIH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2023

VIH: Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

28/02/2023

VIH: Báo cáo thường niên 2022

24/02/2023

BCTC 2022 VIH - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 6 tỷ đồng.

17/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIH của CTCP Viglacera Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Kế hoạch kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội
Nhà máy Viglacera Yên Phong – Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh
          - Thời gian họp: Dự kiến trong thời gian từ 28/03/2023 đến 10/04/2023

16/02/2023

VIH: Báo cáo tài chính năm 2022

16/02/2023

VIH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

10/02/2023

VIH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

18/01/2023

VIH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/08/2022

VIH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIH của CTCP Viglacera Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội – Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh bắt đầu từ ngày 29/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.